ข้อมูลการเข้าใช้งานรายเดือน

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

แยกตามระดับชั้น รวม คน

รายชื่อนักเรียนที่เข้าใช้งานในเดือนนี้

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
วันที่เข้า
เวลาที่เข้า
1 29801 เด็กหญิงวรรณวิษา บุญเนียม ม.3/10 01-07-2022 09:33:06น.
2 29801 เด็กหญิงวรรณวิษา บุญเนียม ม.3/10 01-07-2022 09:33:07น.
3 29799 เด็กหญิงปาณิสรา เย็นทรวง ม.3/10 01-07-2022 09:33:09น.
4 29804 เด็กหญิงสิราภา เปลี่ยนสมัย ม.3/10 01-07-2022 09:33:14น.
5 29796 เด็กหญิงบงกชวรรณ แสงหล่อ ม.3/10 01-07-2022 09:33:18น.
6 29782 เด็กชายทพีรภัทร แซวหยวก ม.3/10 01-07-2022 09:34:07น.
7 29783 เด็กชายปณชัย ทรงเหรียญชัย ม.3/10 01-07-2022 09:34:09น.
8 29790 เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทร์แทน ม.3/10 01-07-2022 09:34:12น.
9 29790 เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทร์แทน ม.3/10 01-07-2022 09:34:14น.
10 29806 เด็กหญิงสุวิชญา โนนลือชา ม.3/10 01-07-2022 09:34:21น.
11 29950 เด็กหญิงนภัสสร เปาอินทร์ ม.3/10 01-07-2022 09:34:29น.
12 29800 เด็กหญิงพิมพ์อินทร์ อินทร์งาม ม.3/10 01-07-2022 09:34:31น.
13 29781 เด็กชายชัชชล อดิเรก ม.3/10 01-07-2022 09:35:55น.
14 29787 เด็กชายศุกลภัทร น้อยสังข์ ม.3/10 01-07-2022 09:36:00น.
15 29788 เด็กชายศุภากร กิจขันธ์ ม.3/10 01-07-2022 09:36:04น.
16 29788 เด็กชายศุภากร กิจขันธ์ ม.3/10 01-07-2022 09:36:05น.
17 29802 เด็กหญิงศิริวรรณ ทัดเจริญ ม.3/10 01-07-2022 09:36:08น.
18 29802 เด็กหญิงศิริวรรณ ทัดเจริญ ม.3/10 01-07-2022 09:36:09น.
19 29789 เด็กชายสุรเศรษฐ์ บุญเทศ ม.3/10 01-07-2022 09:36:12น.
20 29789 เด็กชายสุรเศรษฐ์ บุญเทศ ม.3/10 01-07-2022 09:36:16น.
21 29797 เด็กหญิงปณิชา ยอดแก้ว ม.3/10 01-07-2022 09:36:18น.
22 29797 เด็กหญิงปณิชา ยอดแก้ว ม.3/10 01-07-2022 09:36:19น.
23 29786 เด็กชายศรัณย์ นิลเสถียร ม.3/10 01-07-2022 09:37:38น.
24 29815 เด็กชายสุรพงษ์ รอดนำพา ม.3/10 01-07-2022 09:38:27น.
25 29803 เด็กหญิงโศภิณ หลิ่มจ่าง ม.3/10 01-07-2022 09:38:36น.
26 29795 เด็กหญิงธนวรรณ จันทร ม.3/10 01-07-2022 09:38:40น.
27 29793 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมมิตร ม.3/10 01-07-2022 09:38:43น.
28 29810 เด็กหญิงพรสรวง เนียมนิล ม.3/10 01-07-2022 09:38:46น.
29 29810 เด็กหญิงพรสรวง เนียมนิล ม.3/10 01-07-2022 09:38:47น.
30 29810 เด็กหญิงพรสรวง เนียมนิล ม.3/10 01-07-2022 09:38:48น.
31 29791 เด็กหญิงกุลิสรา ชูรัตน์ ม.3/10 01-07-2022 09:38:50น.
32 29796 เด็กหญิงบงกชวรรณ แสงหล่อ ม.3/10 01-07-2022 09:39:34น.
33 29774 เด็กหญิงนฤชยา บุณยรัตพันธุ์ ม.3/9 01-07-2022 10:42:08น.
34 29779 เด็กหญิงพิมพ์ภิรา พงศ์รัตน์ ม.3/9 01-07-2022 10:42:33น.
35 29780 เด็กหญิงสโรชา อินทร์ขลิบ ม.3/9 01-07-2022 10:42:53น.
36 29651 เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์เจริญทวี ม.3/6 01-07-2022 10:53:23น.
37 29651 เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์เจริญทวี ม.3/6 01-07-2022 10:53:24น.
38 29555 เด็กชายปริยวิศว์ สุขเสวี ม.3/3 01-07-2022 10:55:44น.
39 29648 เด็กชายเฉลิมพล เนียมกลั่น ม.3/6 01-07-2022 10:56:23น.
40 30441 เด็กหญิงลภัสสินี ป.สุวรรณ ม.1/7 01-07-2022 10:57:17น.
41 30374 เด็กชายณัฐพล เต่งทอง ม.1/6 01-07-2022 10:58:05น.
42 30388 เด็กชายวรเทพ ประเสริฐไทย ม.1/6 01-07-2022 10:58:09น.
43 30383 เด็กชายปุณณวิช พรมเมือง ม.1/6 01-07-2022 10:58:48น.
44 30233 เด็กชายอานนท์ มีดา ม.1/2 01-07-2022 10:59:05น.
45 29559 เด็กชายวีระพงษ์ ชิดปทุม ม.3/3 01-07-2022 10:59:11น.
46 29577 เด็กหญิงอภิญญา อินทรโอสถ ม.3/3 01-07-2022 11:00:03น.
47 29577 เด็กหญิงอภิญญา อินทรโอสถ ม.3/3 01-07-2022 11:00:04น.
48 30379 เด็กชายธีรนัย ไชยนา ม.1/6 01-07-2022 11:00:09น.
49 30375 เด็กชายดนุภพ บุตรสิทธิ์ ม.1/6 01-07-2022 11:00:13น.
50 30378 เด็กชายทีฆายุ ศรีสุข ม.1/6 01-07-2022 11:02:50น.
51 29625 เด็กชายภูนุสรณ์ บุญพันธ์ ม.3/5 01-07-2022 11:05:03น.
52 30337 เด็กชายนิธิศ วชิรกุลพิศาล ม.1/5 01-07-2022 11:06:28น.
53 30330 เด็กชายคุณวุฒิ เปรมศรี ม.1/5 01-07-2022 11:07:07น.
54 30334 เด็กชายเตชิต คร้ามพิมพ์ ม.1/5 01-07-2022 11:07:08น.
55 29527 เด็กชายวีรศักดิ์ แซ่โง้ว ม.3/2 01-07-2022 11:07:13น.
56 29629 เด็กชายแสนฟ้า วิจิตร ม.3/5 01-07-2022 11:07:16น.
57 30412 เด็กชายชนัดญานนท์ อ่อนส้มกิจ ม.1/7 01-07-2022 11:07:37น.
58 29515 เด็กชายณัฐชนน ทองอยู่ ม.3/2 01-07-2022 11:07:53น.
59 29515 เด็กชายณัฐชนน ทองอยู่ ม.3/2 01-07-2022 11:07:59น.
60 29517 เด็กชายณัฐดนัย สุบิน ม.3/2 01-07-2022 11:08:05น.
61 29882 เด็กหญิงวรินท์นิภา ตั้งเสถียรพานิช ม.2/2 01-07-2022 11:08:50น.
62 30409 เด็กหญิงอินทิรา เพชรศิริ ม.1/6 01-07-2022 11:08:52น.
63 30496 เด็กชายปัณฑ์ชนิต มีบำรุง ม.1/9 01-07-2022 11:08:56น.
64 30307 เด็กชายศุภกร น้อยสังข์ ม.1/4 01-07-2022 11:10:12น.
65 30290 เด็กชายจิรวัฒน์ กิจจา ม.1/4 01-07-2022 11:10:18น.
66 30470 เด็กชายอนุวัฒ ไกรปราบ ม.1/8 01-07-2022 11:10:30น.
67 30210 เด็กชายกฤษณะ เสาร์ระวะ ม.1/2 01-07-2022 11:10:49น.
68 30218 เด็กชายณัฐพล วิมลสม ม.1/2 01-07-2022 11:10:59น.
69 30214 เด็กชายไกรวิชญ์ ชัยนนท์ ม.1/2 01-07-2022 11:11:01น.
70 30211 เด็กชายการ์วิรัก ทองแดง ม.1/2 01-07-2022 11:11:04น.
71 30211 เด็กชายการ์วิรัก ทองแดง ม.1/2 01-07-2022 11:11:05น.
72 30336 เด็กชายนิติธร ผกาวัน ม.1/5 01-07-2022 11:11:40น.
73 30304 เด็กชายวชิรวิทย์ บรรจงกิจ ม.1/4 01-07-2022 11:12:12น.
74 30332 เด็กชายณัฏฐิ์ธนกรณ์ งามทอง ม.1/5 01-07-2022 11:12:21น.
75 30332 เด็กชายณัฏฐิ์ธนกรณ์ งามทอง ม.1/5 01-07-2022 11:12:22น.
76 30610 เด็กชายพุฒิพงศ์ เข็มเงิน ม.2/2 01-07-2022 11:12:33น.
77 29864 เด็กชายปภพ เกิดอยู่ ม.2/2 01-07-2022 11:12:38น.
78 30463 เด็กชายศุภโชค ศิลา ม.1/8 01-07-2022 11:12:41น.
79 30033 เด็กชายภูสิทธิ ปราบเสร็จ ม.2/7 01-07-2022 11:12:43น.
80 30034 เด็กชายยศกร เข็มทอง ม.2/7 01-07-2022 11:12:46น.
81 29904 เด็กชายอธิชัย รัตนชื่น ม.2/3 01-07-2022 11:14:37น.
82 29901 เด็กชายภูสิทธ ผ่องสุริยชัย ม.2/3 01-07-2022 11:14:43น.
83 30366 เด็กหญิงวรรณภรณ์ ยุทธพงษ์ ม.1/5 01-07-2022 11:14:46น.
84 30340 เด็กชายปฐพี ถีระแก้ว ม.1/5 01-07-2022 11:14:49น.
85 30344 เด็กชายพงศ์ภรณ์ เงินชัยโรจน์ ม.1/5 01-07-2022 11:14:53น.
86 30344 เด็กชายพงศ์ภรณ์ เงินชัยโรจน์ ม.1/5 01-07-2022 11:14:54น.
87 30347 เด็กชายมกรธวัช เถาถวิล ม.1/5 01-07-2022 11:14:55น.
88 29214 นางสาวแพน โลหิตานนท์ ม.4/6 01-07-2022 11:14:57น.
89 29085 นางสาวพรพิภัทร พูลทราย ม.4/6 01-07-2022 11:14:59น.
90 29548 เด็กชายติณณภพ ดวงต๋า ม.3/3 01-07-2022 11:15:58น.
91 30505 เด็กชายศิวัช ทองสินธุ์ ม.1/9 01-07-2022 11:15:59น.
92 30505 เด็กชายศิวัช ทองสินธุ์ ม.1/9 01-07-2022 11:16:00น.
93 29563 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ขจรกลิ่น ม.3/3 01-07-2022 11:16:03น.
94 30501 เด็กชายภัทรนันท์ อ่อนยิ้ม ม.1/9 01-07-2022 11:16:06น.
95 30258 เด็กชายณัฐสิทธิ์ วิเศษรัตน์ ม.1/3 01-07-2022 11:16:30น.
96 30258 เด็กชายณัฐสิทธิ์ วิเศษรัตน์ ม.1/3 01-07-2022 11:16:30น.
97 29713 เด็กหญิงอภิญญา ใจเสงี่ยม ม.3/7 01-07-2022 11:17:01น.
98 30608 เด็กชายธนภัทร สุนทรศารทูล ม.3/7 01-07-2022 11:17:05น.
99 29429 เด็กหญิงพิริยาพร พิกุล ม.3/1 01-07-2022 11:17:22น.
100 30346 เด็กชายพุฒิ ธนาสดใส ม.1/5 01-07-2022 11:17:36น.
101 30376 เด็กชายตะวัน อาญาเมือง ม.1/6 01-07-2022 11:17:42น.
102 30389 เด็กชายวรายุส บุญแก้ว ม.1/6 01-07-2022 11:17:46น.
103 30380 เด็กชายธีรวุฒิ เปรมแสง ม.1/6 01-07-2022 11:17:50น.
104 29708 เด็กหญิงบัญฑิตา ชะมด ม.3/7 01-07-2022 11:18:20น.
105 29898 เด็กชายพิชญุตม์ เลาวะยานนท์ ม.2/3 01-07-2022 11:20:14น.
106 29893 เด็กชายณัฐณภัทร พูนทรัพย์ ม.2/3 01-07-2022 11:20:16น.
107 29902 เด็กชายวรภพ พิมล ม.2/3 01-07-2022 11:20:20น.
108 29900 เด็กชายภาณุวิชญ์ โรจนวุฒิพันธ์ ม.2/3 01-07-2022 11:20:22น.
109 30619 เด็กชายธนาการ มะลิทอง ม.2/8 01-07-2022 11:22:13น.
110 30619 เด็กชายธนาการ มะลิทอง ม.2/8 01-07-2022 11:22:16น.
111 30058 เด็กชายธราเทพ แดงแก้ว ม.2/8 01-07-2022 11:22:24น.
112 29617 เด็กชายธนพล นาคสวัสดิ์ ม.3/5 01-07-2022 11:24:50น.
113 29615 เด็กชายชัยภัทร เปลี่ยนสกุล ม.3/5 01-07-2022 11:24:59น.
114 29615 เด็กชายชัยภัทร เปลี่ยนสกุล ม.3/5 01-07-2022 11:25:00น.
115 30172 เด็กชายปกรณ์ อู่อรุณ ม.2/8 01-07-2022 11:27:58น.
116 29799 เด็กหญิงปาณิสรา เย็นทรวง ม.3/10 01-07-2022 11:29:05น.
117 29702 เด็กหญิงณัชชา จิตตะนันทน์ ม.3/7 01-07-2022 11:31:17น.
118 29699 เด็กหญิงกมลพร จุฑานนท์ ม.3/7 01-07-2022 11:31:29น.
119 29699 เด็กหญิงกมลพร จุฑานนท์ ม.3/7 01-07-2022 11:31:34น.
120 28613 นายณัฐศิลป์ ดีภา ม.5/2 01-07-2022 11:33:37น.
121 30122 นายภัทรธัญ เอี่ยมปรีดา ม.5/2 01-07-2022 11:33:41น.
122 29906 เด็กชายอัศวิน เทียนมณี ม.2/3 01-07-2022 11:36:01น.
123 30573 นายพัทธนันก์ แสงอร่าม ม.4/6 01-07-2022 11:43:39น.
124 29711 เด็กหญิงรุ่งฤดี เรือนงาม ม.3/7 01-07-2022 11:43:47น.
125 28169 นายภควัฒน์ อ่อนสุวรรณ์ ม.6/8 01-07-2022 11:47:33น.
126 29681 เด็กชายญาณาธิป สมนิยาม ม.3/7 01-07-2022 11:47:46น.
127 29680 เด็กชายกฤศ ตั๋นมาลี ม.3/7 01-07-2022 11:47:50น.
128 29682 เด็กชายณัฐชนน สิงหานนท์ ม.3/7 01-07-2022 11:47:54น.
129 29695 เด็กชายรุ่งเพชร ระหา ม.3/7 01-07-2022 11:47:55น.
130 29688 เด็กชายประกาศิต ทองกูล ม.3/7 01-07-2022 11:48:08น.
131 29690 เด็กชายพีรธัช พรมวาส ม.3/7 01-07-2022 11:48:24น.
132 29698 เด็กชายอัศม์เดช ฉายอรุณ ม.3/7 01-07-2022 11:48:28น.
133 29700 เด็กหญิงกิตติชัญญา แจ่มจันทร์ ม.3/7 01-07-2022 11:48:50น.
134 29703 เด็กหญิงณัฐกมล สวนอ่วม ม.3/7 01-07-2022 11:48:52น.
135 29709 เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วกองนอก ม.3/7 01-07-2022 11:48:54น.
136 29707 เด็กหญิงธารา อัครสิริโรจน์ ม.3/7 01-07-2022 11:49:32น.
137 29057 นายกันต์ เลาหตีรานนท์ ม.4/6 01-07-2022 11:49:37น.
138 28997 นางสาวกรรณิกา บาหยัน ม.4/2 01-07-2022 11:49:44น.
139 29219 นายเจษฎา ศรีงาม ม.4/6 01-07-2022 11:52:15น.
140 29443 นางสาววราอร สองห้อง ม.6/1 01-07-2022 11:55:37น.
141 29444 นางสาวอินทิรา ยิ้มดี ม.6/1 01-07-2022 11:55:41น.
142 28093 นายบุรธัช นิยมวัน ม.6/1 01-07-2022 11:55:45น.
143 28613 นายณัฐศิลป์ ดีภา ม.5/2 01-07-2022 11:55:48น.
144 29687 เด็กชายธีร์กวิน หมีสมุทร ม.3/7 01-07-2022 11:58:45น.
145 29325 นางสาวทิชามา จิรัจจินดา ม.4/6 01-07-2022 12:00:10น.
146 29074 นายสุกฤษฎิ์ ลำเต็ม ม.4/6 01-07-2022 12:00:44น.
147 29298 นายขรรค์ชัย เพ็ชรเพ็ง ม.4/6 01-07-2022 12:00:48น.
148 28991 นายเมธา​ เฉลยสุข ม.4/6 01-07-2022 12:00:50น.
149 29055 นายกฤษนัย แตงสุก ม.4/6 01-07-2022 12:00:51น.
150 29258 นายชวนากร สีสุข ม.4/6 01-07-2022 12:00:53น.
151 29226 นายพีรพัฒน์ ปานเจริญ ม.4/6 01-07-2022 12:04:26น.
152 29507 นายนวมินทร์ สีหาเสน ม.6/8 01-07-2022 12:06:38น.
153 29299 นายจตุรวิทย์ บัวคงสระ ม.4/4 01-07-2022 12:06:50น.
154 29024 นายปุณภณ เบญญาวิจิตรกร ม.4/4 01-07-2022 12:07:26น.
155 28293 นางสาวกรพินธุ์ เพชรศิริ ม.6/7 01-07-2022 12:11:32น.
156 28220 นางสาวกาญจน์จิรา ร่วมใจ ม.6/8 01-07-2022 12:11:37น.
157 29503 นางสาวเจนจิรา นาเวช ม.6/8 01-07-2022 12:11:42น.
158 28103 นางสาวขวัญชนก มณีนนท์ ม.6/8 01-07-2022 12:11:46น.
159 30596 นายศรายุท ลับมะณี ม.4/4 01-07-2022 12:12:45น.
160 29235 นายอจลวิชญ์ บุญเลิศ ม.4/4 01-07-2022 12:12:46น.
161 29235 นายอจลวิชญ์ บุญเลิศ ม.4/4 01-07-2022 12:12:49น.
162 29112 นางสาวกัญญ์ชิสา ฟองสุวรรณ ม.4/6 01-07-2022 12:13:27น.
163 29244 นางสาวญนันทนิยา พวงสาโรจน์ ม.4/5 01-07-2022 12:13:30น.
164 29253 นางสาววรนุช นิธิโชติยกุล ม.4/5 01-07-2022 12:13:33น.
165 29503 นางสาวเจนจิรา นาเวช ม.6/8 01-07-2022 12:20:16น.
166 29503 นางสาวเจนจิรา นาเวช ม.6/8 01-07-2022 12:20:19น.
167 29254 นางสาวศุภิสรา มานะพะ ม.4/6 01-07-2022 12:22:53น.
168 29245 นางสาวนาตยา วงศ์อ่อน ม.4/7 01-07-2022 12:22:56น.
169 29245 นางสาวนาตยา วงศ์อ่อน ม.4/7 01-07-2022 12:22:57น.
170 29254 นางสาวศุภิสรา มานะพะ ม.4/6 01-07-2022 12:23:04น.
171 28127 นายนุวัสตร์ รอดแย้ม ม.6/8 01-07-2022 12:32:36น.
172 29713 เด็กหญิงอภิญญา ใจเสงี่ยม ม.3/7 01-07-2022 12:36:56น.
173 29206 นางสาวนริศรา นุชบาง ม.4/6 01-07-2022 12:42:09น.
174 29101 นายนพวัตติ์ ตั้งสุขสบายดี ม.4/6 01-07-2022 13:03:43น.
175 29220 นายฐิติกร ยอดบุรี ม.4/5 01-07-2022 13:16:18น.
176 29060 นายธนกฤต หัสคุณไพศาล ม.4/5 01-07-2022 13:18:33น.
177 29154 นายวัชรพล พึ่งเกษม ม.4/5 01-07-2022 13:20:44น.
178 29673 เด็กหญิงนันทิดา พิมพ์ละออ ม.3/6 01-07-2022 13:26:28น.
179 29671 เด็กหญิงทิพย์ศิรินทร์ แสนจันทร์ ม.3/6 01-07-2022 13:26:41น.
180 29662 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แฉ่งทอง ม.3/6 01-07-2022 13:26:46น.
181 29669 เด็กหญิงณิชาภัทร ชะอุ่มอินทร์ ม.3/6 01-07-2022 13:26:52น.
182 29085 นางสาวพรพิภัทร พูลทราย ม.4/6 01-07-2022 13:27:31น.
183 29676 เด็กหญิงไพลิน นาคสุข ม.3/6 01-07-2022 13:27:34น.
184 29671 เด็กหญิงทิพย์ศิรินทร์ แสนจันทร์ ม.3/6 01-07-2022 13:27:38น.
185 29677 เด็กหญิงลิราวรรณ พิพรพงษ์ ม.3/6 01-07-2022 13:27:39น.
186 30575 นางสาวนฤมล พรมสามี ม.4/6 01-07-2022 13:27:48น.
187 30575 นางสาวนฤมล พรมสามี ม.4/6 01-07-2022 13:27:49น.
188 29018 นายธนวัฒน์ สุขสกุล ม.4/6 01-07-2022 13:27:58น.
189 29211 นางสาวเปรม คงวารินทร์ ม.4/5 01-07-2022 13:28:04น.
190 29015 นายณภัทร กลิ่นหนู ม.4/5 01-07-2022 13:28:10น.
191 29660 เด็กชายวโรชา ขำเลิศ ม.3/6 01-07-2022 13:28:34น.
192 29660 เด็กชายวโรชา ขำเลิศ ม.3/6 01-07-2022 13:28:37น.
193 29660 เด็กชายวโรชา ขำเลิศ ม.3/6 01-07-2022 13:28:38น.
194 29653 เด็กชายธนวัฒน์ นาคสุข ม.3/6 01-07-2022 13:28:39น.
195 29653 เด็กชายธนวัฒน์ นาคสุข ม.3/6 01-07-2022 13:28:41น.
196 29179 เด็กชายจิรายุ สุดสน ม.3/6 01-07-2022 13:29:14น.
197 29824 นายปรัญชัย บัวงาม ม.4/6 01-07-2022 13:29:33น.
198 30576 นางสาวบุญญาภรณ์ ผ่องสอาด ม.4/6 01-07-2022 13:29:35น.
199 29262 นายธิติวัฒน์ ไกรสิงห์สม ม.4/5 01-07-2022 13:30:18น.
200 29176 นางสาวอมริตา หงษ์ทอง ม.4/6 01-07-2022 13:30:37น.
201 29164 นางสาวทัศน์ณี ทองศิริ ม.4/6 01-07-2022 13:30:38น.
202 29311 นายพิศุทธิ์ ศรีปัดถา ม.4/5 01-07-2022 13:35:15น.
203 29327 นางสาวบัณฑิตฐิพร มนูรัตนปกรณ์ ม.4/5 01-07-2022 13:35:16น.
204 29095 นายกิตติภพ ธรรมใจ ม.4/5 01-07-2022 13:35:19น.
205 29099 นายณัฐ​พร​ ศรี​จรัส​ ม.4/5 01-07-2022 13:38:59น.
206 29016 นายศรัญยู กูลภัทรนิรันดร์ ม.4/5 01-07-2022 13:39:01น.
207 30073 เด็กหญิงพัชริญา นพขำ ม.2/8 01-07-2022 13:40:37น.
208 30069 เด็กหญิงเกวลิน ปัญญาประโชติ ม.2/8 01-07-2022 13:40:40น.
209 30066 เด็กหญิงกนกวรรณ เหมือนเอี่ยม ม.2/8 01-07-2022 13:40:43น.
210 30066 เด็กหญิงกนกวรรณ เหมือนเอี่ยม ม.2/8 01-07-2022 13:40:44น.
211 30067 เด็กหญิงกนกวรรณ์ ยิ้มจั่น ม.2/8 01-07-2022 13:40:45น.
212 30067 เด็กหญิงกนกวรรณ์ ยิ้มจั่น ม.2/8 01-07-2022 13:40:47น.
213 30077 เด็กหญิงศสิรดา พุ่มนุ่ม ม.2/8 01-07-2022 13:40:49น.
214 30070 เด็กหญิงชลธิชา โสภามา ม.2/8 01-07-2022 13:40:52น.
215 30071 เด็กหญิงชลราดา สุ่นเทียน ม.2/8 01-07-2022 13:40:54น.
216 30132 เด็กชายณัฐวัฒน์ ทรัพย์ลาน ม.2/8 01-07-2022 13:41:11น.
217 30053 เด็กชายญาณาธิป มัจฉวานิช ม.2/8 01-07-2022 13:41:12น.
218 30056 เด็กชายธนบดี ชาติไทย ม.2/8 01-07-2022 13:41:14น.
219 30054 เด็กชายณววิชญ์ ศรีแก้ว ม.2/8 01-07-2022 13:41:17น.
220 30619 เด็กชายธนาการ มะลิทอง ม.2/8 01-07-2022 13:41:19น.
221 30063 เด็กชายสมบุญ วุ้นดี ม.2/8 01-07-2022 13:41:20น.
222 30063 เด็กชายสมบุญ วุ้นดี ม.2/8 01-07-2022 13:41:21น.
223 30052 เด็กชายเจนณรงค์ นาคเสวีวงศ์ ม.2/8 01-07-2022 13:41:22น.
224 30050 เด็กชายกิตติคุณ บวกโพธิ์ ม.2/8 01-07-2022 13:41:24น.
225 30051 เด็กชายจักรพงษ์ ใจปานน้ำ ม.2/8 01-07-2022 13:41:25น.
226 30051 เด็กชายจักรพงษ์ ใจปานน้ำ ม.2/8 01-07-2022 13:41:26น.
227 30060 เด็กชายพัทธพล กันนิ่ม ม.2/8 01-07-2022 13:41:27น.
228 30062 เด็กชายเมธี เกตุฐิน ม.2/8 01-07-2022 13:41:28น.
229 30062 เด็กชายเมธี เกตุฐิน ม.2/8 01-07-2022 13:41:29น.
230 30172 เด็กชายปกรณ์ อู่อรุณ ม.2/8 01-07-2022 13:41:31น.
231 30057 เด็กชายธรนิน พุ่มวิลัย ม.2/8 01-07-2022 13:41:33น.
232 30059 เด็กชายปิยะวัฒน์ ชุ่มใจ ม.2/8 01-07-2022 13:41:36น.
233 30058 เด็กชายธราเทพ แดงแก้ว ม.2/8 01-07-2022 13:41:38น.
234 29150 นายปัญญพัฒน์ ตุ้มผึ้ง ม.4/5 01-07-2022 13:43:12น.
235 29452 นายธนวัฒน์ ศรีภา ม.4/6 01-07-2022 13:43:13น.
236 28565 นางสาวนันทพร เกตุแก้ว ม.5/3 01-07-2022 14:20:21น.
237 28558 นางสาวเกษร แซ่ฉั่ว ม.5/3 01-07-2022 14:20:28น.
238 28809 นางสาวอักษราภัคศ์ หนูนันท์ ม.5/5 01-07-2022 14:25:46น.
239 30146 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขแจ้ง ม.5/5 01-07-2022 14:25:57น.
240 28799 นางสาวปฐมาภรณ์ บุญมี ม.5/5 01-07-2022 14:25:59น.
241 28799 นางสาวปฐมาภรณ์ บุญมี ม.5/5 01-07-2022 14:26:01น.
242 30384 เด็กชายพิชชานันท์ คุ้มผล ม.1/6 01-07-2022 14:29:08น.
243 29796 เด็กหญิงบงกชวรรณ แสงหล่อ ม.3/10 01-07-2022 14:29:38น.
244 30309 เด็กชายอดิรุจ ดำขำ ม.1/4 01-07-2022 14:33:17น.
245 29245 นางสาวนาตยา วงศ์อ่อน ม.4/7 01-07-2022 14:34:30น.
246 30347 เด็กชายมกรธวัช เถาถวิล ม.1/5 01-07-2022 14:36:23น.
247 29266 นายพงศธร เนตรจินดา ม.4/4 01-07-2022 14:36:25น.
248 30555 นายชนัญชิต พัดประดิษฐ์ ม.4/4 01-07-2022 14:36:26น.
249 28989 นายพงษเทพ แสงสิน ม.4/4 01-07-2022 14:36:28น.
250 30390 เด็กชายอนวัช จันทะโสภี ม.1/6 01-07-2022 14:41:11น.
251 29994 เด็กชายนริศร์ นาคเกิด ม.2/6 01-07-2022 15:13:59น.
252 29902 เด็กชายวรภพ พิมล ม.2/3 01-07-2022 15:15:18น.
253 30187 เด็กชายนิติพล มากมี ม.1/1 06-07-2022 11:40:18น.
254 30187 เด็กชายนิติพล มากมี ม.1/1 06-07-2022 11:41:56น.
255 28795 นางสาวชลดา ยี่ภู่ ม.5/7 06-07-2022 11:53:19น.
256 30149 นางสาวเบญญทิพย์ สุขใย ม.5/7 06-07-2022 11:53:22น.
257 28103 นางสาวขวัญชนก มณีนนท์ ม.6/8 06-07-2022 11:53:30น.
258 28323 นายภูวดล พันธุ์ไม้ ม.6/8 06-07-2022 11:58:09น.
259 29507 นายนวมินทร์ สีหาเสน ม.6/8 06-07-2022 11:58:13น.
260 30555 นายชนัญชิต พัดประดิษฐ์ ม.4/4 06-07-2022 12:01:20น.
261 30561 นายอัฐภิญญา พลเยี่ยม ม.4/4 06-07-2022 12:02:01น.
262 29266 นายพงศธร เนตรจินดา ม.4/4 06-07-2022 12:02:13น.
263 30559 นายพีรพัฒน์ พงษ์คำ ม.4/4 06-07-2022 12:02:15น.
264 28293 นางสาวกรพินธุ์ เพชรศิริ ม.6/7 06-07-2022 12:04:20น.
265 30122 นายภัทรธัญ เอี่ยมปรีดา ม.5/2 06-07-2022 12:07:52น.
266 28270 นางสาวอรจิรา จันทรัตน์ ม.6/4 06-07-2022 12:08:16น.
267 30596 นายศรายุท ลับมะณี ม.4/4 06-07-2022 12:08:51น.
268 29235 นายอจลวิชญ์ บุญเลิศ ม.4/4 06-07-2022 12:09:13น.
269 29497 นายอภิชาติ น้อยสังข์ ม.6/6 06-07-2022 12:09:19น.
270 29497 นายอภิชาติ น้อยสังข์ ม.6/6 06-07-2022 12:09:20น.
271 29503 นางสาวเจนจิรา นาเวช ม.6/8 06-07-2022 12:09:21น.
272 29496 นายนัตธิพล มงคลลาภ ม.6/6 06-07-2022 12:09:24น.
273 28310 นายชนาธิป จันทร์แก้ว ม.6/6 06-07-2022 12:11:04น.
274 28716 นายปุญญพัฒน์ ตวงวิทยสุธี ม.5/3 06-07-2022 12:11:22น.
275 28733 นายอภิณัฏฐกร รัตติเมธีกร ม.5/3 06-07-2022 12:11:25น.
276 28715 นายปณิธาน สุขมุข ม.5/3 06-07-2022 12:18:09น.
277 28148 นางสาวพัชรินทร์ อ่อนสีดา ม.6/8 06-07-2022 12:18:36น.
278 28148 นางสาวพัชรินทร์ อ่อนสีดา ม.6/8 06-07-2022 12:18:39น.
279 28145 นางสาวน้องใหม่ ธูปหอม ม.6/8 06-07-2022 12:18:43น.
280 28150 นางสาวมนัญชยา ยิ้มประเสริฐ ม.6/8 06-07-2022 12:18:54น.
281 28168 นายธีรศักดิ์ เมืองมาคำ ม.6/2 06-07-2022 12:19:41น.
282 30570 นายภูนิภัทร สระทองจันทร์ ม.4/5 06-07-2022 12:23:58น.
283 29253 นางสาววรนุช นิธิโชติยกุล ม.4/5 06-07-2022 13:26:37น.
284 29099 นายณัฐ​พร​ ศรี​จรัส​ ม.4/5 06-07-2022 13:27:50น.
285 29016 นายศรัญยู กูลภัทรนิรันดร์ ม.4/5 06-07-2022 13:28:02น.
286 29160 นางสาวเจนจิรา ชื่นศรีนวล ม.4/6 06-07-2022 13:29:07น.
287 29074 นายสุกฤษฎิ์ ลำเต็ม ม.4/6 06-07-2022 13:29:19น.
288 29055 นายกฤษนัย แตงสุก ม.4/6 06-07-2022 13:29:22น.
289 29298 นายขรรค์ชัย เพ็ชรเพ็ง ม.4/6 06-07-2022 13:29:25น.
290 29258 นายชวนากร สีสุข ม.4/6 06-07-2022 13:29:26น.
291 29057 นายกันต์ เลาหตีรานนท์ ม.4/6 06-07-2022 13:29:27น.
292 29112 นางสาวกัญญ์ชิสา ฟองสุวรรณ ม.4/6 06-07-2022 13:29:30น.
293 28991 นายเมธา​ เฉลยสุข ม.4/6 06-07-2022 13:32:09น.
294 30573 นายพัทธนันก์ แสงอร่าม ม.4/6 06-07-2022 13:32:11น.
295 29226 นายพีรพัฒน์ ปานเจริญ ม.4/6 06-07-2022 13:32:13น.
296 29325 นางสาวทิชามา จิรัจจินดา ม.4/6 06-07-2022 13:32:17น.
297 29164 นางสาวทัศน์ณี ทองศิริ ม.4/6 06-07-2022 13:33:30น.
298 29154 นายวัชรพล พึ่งเกษม ม.4/5 06-07-2022 13:33:38น.
299 29145 นายทัศนัย โหมดน้อย ม.4/5 06-07-2022 13:33:40น.
300 29101 นายนพวัตติ์ ตั้งสุขสบายดี ม.4/6 06-07-2022 13:33:42น.
301 28976 นายจักรพงษ์ ฉิมสกุล ม.4/7 06-07-2022 13:34:36น.
302 29219 นายเจษฎา ศรีงาม ม.4/6 06-07-2022 13:34:44น.
303 29206 นางสาวนริศรา นุชบาง ม.4/6 06-07-2022 13:34:49น.
304 29206 นางสาวนริศรา นุชบาง ม.4/6 06-07-2022 13:34:50น.
305 28983 นายธนดล ทรัพย์ภักดี ม.4/7 06-07-2022 13:34:53น.
306 29045 นางสาวเบญจมาภรณ์ ตี๋จรูญ ม.4/7 06-07-2022 13:35:16น.
307 29053 นางสาวอภิญญา นาคผักแว่น ม.4/7 06-07-2022 13:36:23น.
308 29053 นางสาวอภิญญา นาคผักแว่น ม.4/7 06-07-2022 13:36:24น.
309 28293 นางสาวกรพินธุ์ เพชรศิริ ม.6/7 06-07-2022 13:36:54น.
310 29101 นายนพวัตติ์ ตั้งสุขสบายดี ม.4/6 06-07-2022 14:13:01น.
311 29616 เด็กชายธนกร เกิดกล้า ม.3/5 06-07-2022 14:13:20น.
312 29651 เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์เจริญทวี ม.3/6 06-07-2022 14:19:16น.
313 30233 เด็กชายอานนท์ มีดา ม.1/2 06-07-2022 14:20:41น.
314 28994 นายอติยะ ศรีแก้วสม ม.4/4 06-07-2022 14:21:24น.
315 30158 นางสาวนันทิศา สมออร ม.5/8 06-07-2022 14:21:28น.
316 28573 นางสาวอรชพร หยกน้ำเงิน ม.5/8 06-07-2022 14:21:31น.
317 30155 นางสาวริสา พันธ์ศิลา ม.5/8 06-07-2022 14:21:34น.
318 28322 นายภูเบศร์ วงศาโรจน์ ม.6/7 06-07-2022 14:22:12น.
319 30388 เด็กชายวรเทพ ประเสริฐไทย ม.1/6 06-07-2022 14:23:39น.
320 30342 เด็กชายประดิทรรศณ์ ไตรศักดิ์ศรี ม.1/5 06-07-2022 14:23:42น.
321 30079 เด็กชายกรนภัทร เข้มศิริ ม.2/9 06-07-2022 14:24:51น.
322 30086 เด็กชายธนัช เทศทิม ม.2/9 06-07-2022 14:24:55น.
323 30087 เด็กชายธันวา อิ่มสำราญ ม.2/9 06-07-2022 14:24:59น.
324 30108 เด็กหญิงวิมลสิริ เจริญยิ่ง ม.2/9 06-07-2022 14:25:01น.
325 30101 เด็กหญิงนันธิดา วิลัยฤทธิ์ ม.2/9 06-07-2022 14:25:04น.
326 30101 เด็กหญิงนันธิดา วิลัยฤทธิ์ ม.2/9 06-07-2022 14:25:05น.
327 30110 เด็กหญิงอภิชญา ลายแสง ม.2/9 06-07-2022 14:25:06น.
328 30103 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผึ่งแช่ม ม.2/9 06-07-2022 14:25:09น.
329 30106 เด็กหญิงมนัสนันท์ คุ้มอินทร์ ม.2/9 06-07-2022 14:25:12น.
330 30100 เด็กหญิงธีรดา แซ่เตียว ม.2/9 06-07-2022 14:25:14น.
331 30083 เด็กชายฐณกาญ เฉลยพบ ม.2/9 06-07-2022 14:25:18น.
332 30089 เด็กชายนคินทร์ นาคเกิด ม.2/9 06-07-2022 14:25:25น.
333 30096 เด็กชายสิรวิชญ์ เจิ่งฤทธิ์ ม.2/9 06-07-2022 14:25:26น.
334 30090 เด็กชายบุริมนาถ รุ่งเรือง ม.2/9 06-07-2022 14:25:29น.
335 30092 เด็กชายมโนปกรณ์ หน่อแก้ว ม.2/9 06-07-2022 14:25:32น.
336 30095 เด็กชายสมรัก บัวเทศ ม.2/9 06-07-2022 14:25:35น.
337 30082 เด็กชายชัชพล ตรีธาสุข ม.2/9 06-07-2022 14:25:37น.
338 29761 เด็กชายเมธัส สวัสดี ม.3/9 06-07-2022 14:25:42น.
339 28220 นางสาวกาญจน์จิรา ร่วมใจ ม.6/8 06-07-2022 14:25:45น.
340 30095 เด็กชายสมรัก บัวเทศ ม.2/9 06-07-2022 14:26:25น.
341 30094 เด็กชายวิศัลญ์ศะยะ แสนขันธ์ ม.2/9 06-07-2022 14:26:27น.
342 30080 เด็กชายจุติภัคร ศรีมาก ม.2/9 06-07-2022 14:26:33น.
343 30099 เด็กหญิงทิพย์อักษร ฟูพันธ์ ม.2/9 06-07-2022 14:26:35น.
344 30104 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์ ปิ่นสา ม.2/9 06-07-2022 14:27:12น.
345 30098 เด็กหญิงช่อลดา บรรจงศิริ ม.2/9 06-07-2022 14:30:59น.
346 30109 เด็กหญิงสิริกานต์ ทองชัง ม.2/9 06-07-2022 14:31:01น.
347 28194 นางสาวอารียา ตั้งรักษาสงบ ม.6/3 06-07-2022 14:33:50น.
348 28190 นางสาววนิดา ทาแก้วน้อย ม.6/3 06-07-2022 14:33:58น.
349 28185 นางสาวปิยะดา นุ่มอ่อน ม.6/3 06-07-2022 14:34:04น.
350 30347 เด็กชายมกรธวัช เถาถวิล ม.1/5 06-07-2022 14:34:11น.
351 30095 เด็กชายสมรัก บัวเทศ ม.2/9 06-07-2022 15:08:46น.
352 30470 เด็กชายอนุวัฒ ไกรปราบ ม.1/8 06-07-2022 15:13:31น.
353 30498 เด็กชายพงศกร จิตต์มหิมา ม.1/9 06-07-2022 15:13:33น.
354 30501 เด็กชายภัทรนันท์ อ่อนยิ้ม ม.1/9 06-07-2022 15:13:35น.
355 30006 เด็กหญิงปัณฑิตา ณ บัณฑิต ม.2/6 06-07-2022 15:14:40น.
356 29994 เด็กชายนริศร์ นาคเกิด ม.2/6 06-07-2022 15:14:50น.
357 28688 นายสิทธิศักดิ์ ดำสนิท ม.5/6 06-07-2022 15:21:46น.
358 29902 เด็กชายวรภพ พิมล ม.2/3 06-07-2022 15:23:53น.
359 29906 เด็กชายอัศวิน เทียนมณี ม.2/3 06-07-2022 15:23:54น.