ข้อมูลการเข้าใช้งานรายเดือน

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

แยกตามระดับชั้น รวม คน

รายชื่อนักเรียนที่เข้าใช้งานในเดือนนี้

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
วันที่เข้า
เวลาที่เข้า
1 30233 เด็กชายอานนท์ มีดา ม.1/2 01-12-2022 10:34:59น.
2 30213 เด็กชายกิติพันธ์ ภู่น้อย ม.1/2 01-12-2022 10:36:40น.
3 30497 เด็กชายปิยะ กล้ามาก ม.1/9 01-12-2022 10:38:19น.
4 29720 เด็กชายนะโม บุญพัฒน์ ม.3/8 01-12-2022 10:41:05น.
5 30492 เด็กชายชลัญธร สาลีนาค ม.1/9 01-12-2022 10:41:16น.
6 30499 เด็กชายพชรพล แตงอ่อน ม.1/9 01-12-2022 10:41:18น.
7 30033 เด็กชายภูสิทธิ ปราบเสร็จ ม.2/7 01-12-2022 10:41:56น.
8 30034 เด็กชายยศกร เข็มทอง ม.2/7 01-12-2022 10:42:01น.
9 30023 เด็กชายธนดล ใจแก้ว ม.2/7 01-12-2022 10:42:05น.
10 30409 เด็กหญิงอินทิรา เพชรศิริ ม.1/6 01-12-2022 10:42:08น.
11 30496 เด็กชายปัณฑ์ชนิต มีบำรุง ม.1/9 01-12-2022 10:44:52น.
12 30495 เด็กชายนราวิชญ์ พิมพ์ทอง ม.1/9 01-12-2022 10:44:53น.
13 30347 เด็กชายมกรธวัช เถาถวิล ม.1/5 01-12-2022 10:45:59น.
14 30505 เด็กชายศิวัช ทองสินธุ์ ม.1/9 01-12-2022 10:48:53น.
15 29661 เด็กชายวิศรุต พีรพันธ์วาโย ม.3/6 01-12-2022 13:11:47น.
16 29661 เด็กชายวิศรุต พีรพันธ์วาโย ม.3/6 01-12-2022 13:11:50น.
17 28270 นางสาวอรจิรา จันทรัตน์ ม.6/4 01-12-2022 13:11:56น.
18 28375 นางสาวปณิตา พวงจำปา ม.6/4 01-12-2022 13:11:57น.
19 29471 นายจิรศักดิ์ จันทร์เรือง ม.6/4 01-12-2022 13:11:58น.
20 29720 เด็กชายนะโม บุญพัฒน์ ม.3/8 01-12-2022 13:12:08น.
21 29629 เด็กชายแสนฟ้า วิจิตร ม.3/5 01-12-2022 13:12:44น.
22 29655 เด็กชายนวภูมิ กล่ำชุ่ม ม.3/6 01-12-2022 13:12:45น.
23 30163 เด็กชายปุณณ์ญวัฒน์ ปั่นสุ่น ม.3/8 01-12-2022 13:12:58น.
24 30164 เด็กชายวีรกานต์ กงเพชร ม.3/8 01-12-2022 13:13:01น.
25 29616 เด็กชายธนกร เกิดกล้า ม.3/5 01-12-2022 13:13:34น.
26 29527 เด็กชายวีรศักดิ์ แซ่โง้ว ม.3/2 01-12-2022 13:13:41น.
27 29520 เด็กชายนรินทร์ นิลกร ม.3/2 01-12-2022 13:13:48น.
28 29718 เด็กชายนรเศร็ฐ เถาว์เกลือ ม.3/8 01-12-2022 13:13:53น.
29 29723 เด็กชายภัทรธร แก้วใจ ม.3/8 01-12-2022 13:13:55น.
30 29716 เด็กชายชัยสิทธิ์ นาคคล้าย ม.3/8 01-12-2022 13:14:03น.
31 29517 เด็กชายณัฐดนัย สุบิน ม.3/2 01-12-2022 13:14:10น.
32 29531 เด็กชายอภิวิชญ์ ผ่านคำ ม.3/2 01-12-2022 13:14:11น.
33 29727 เด็กชายวินทกร แสงทองล้วน ม.3/8 01-12-2022 13:14:14น.
34 29724 เด็กชายภีมวัจน์ แก้วใจ ม.3/8 01-12-2022 13:14:18น.
35 29714 เด็กชายกฤษณพงศ์ เกตุสระ ม.3/8 01-12-2022 13:14:23น.
36 29625 เด็กชายภูนุสรณ์ บุญพันธ์ ม.3/5 01-12-2022 13:14:25น.
37 30381 เด็กชายปพนธีร์ อินพิทักษ์ ม.1/6 01-12-2022 13:16:40น.
38 29085 นางสาวพรพิภัทร พูลทราย ม.4/6 01-12-2022 13:21:16น.
39 29254 นางสาวศุภิสรา มานะพะ ม.4/6 01-12-2022 13:21:18น.
40 29254 นางสาวศุภิสรา มานะพะ ม.4/6 01-12-2022 13:21:28น.
41 29254 นางสาวศุภิสรา มานะพะ ม.4/6 01-12-2022 13:21:30น.
42 29254 นางสาวศุภิสรา มานะพะ ม.4/6 01-12-2022 13:21:33น.
43 28103 นางสาวขวัญชนก มณีนนท์ ม.6/8 01-12-2022 13:25:08น.
44 29503 นางสาวเจนจิรา นาเวช ม.6/8 01-12-2022 13:29:29น.
45 30613 เด็กหญิงธัญรดี ทองแพง ม.2/6 01-12-2022 13:51:56น.
46 30002 เด็กหญิงจิราภา โพธิขำ ม.2/6 01-12-2022 14:01:40น.
47 30079 เด็กชายกรนรภัทร เข้มศิริ ม.2/9 01-12-2022 14:41:21น.
48 30089 เด็กชายนคินทร์ นาคเกิด ม.2/9 01-12-2022 14:41:34น.
49 30374 เด็กชายณัฐพล เต่งทอง ม.1/6 02-12-2022 10:31:49น.
50 30388 เด็กชายวรเทพ ประเสริฐไทย ม.1/6 02-12-2022 10:31:51น.
51 30378 เด็กชายทีฆายุ ศรีสุข ม.1/6 02-12-2022 10:31:52น.
52 30213 เด็กชายกิติพันธ์ ภู่น้อย ม.1/2 02-12-2022 10:32:21น.
53 30233 เด็กชายอานนท์ มีดา ม.1/2 02-12-2022 10:34:06น.
54 30390 เด็กชายอนวัช จันทะโสภี ม.1/6 02-12-2022 10:34:10น.
55 30164 เด็กชายวีรกานต์ กงเพชร ม.3/8 02-12-2022 10:36:38น.
56 29623 เด็กชายพุทธาคม สมคิด ม.3/5 02-12-2022 10:36:55น.
57 29616 เด็กชายธนกร เกิดกล้า ม.3/5 02-12-2022 10:37:38น.
58 30497 เด็กชายปิยะ กล้ามาก ม.1/9 02-12-2022 10:38:25น.
59 30495 เด็กชายนราวิชญ์ พิมพ์ทอง ม.1/9 02-12-2022 10:38:27น.
60 30492 เด็กชายชลัญธร สาลีนาค ม.1/9 02-12-2022 10:38:33น.
61 30496 เด็กชายปัณฑ์ชนิต มีบำรุง ม.1/9 02-12-2022 10:39:24น.
62 30347 เด็กชายมกรธวัช เถาถวิล ม.1/5 02-12-2022 10:40:01น.
63 29651 เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์เจริญทวี ม.3/6 02-12-2022 10:40:10น.
64 30498 เด็กชายพงศกร จิตต์มหิมา ม.1/9 02-12-2022 10:40:13น.
65 30499 เด็กชายพชรพล แตงอ่อน ม.1/9 02-12-2022 10:40:14น.
66 29555 เด็กชายปริยวิศว์ สุขเสวี ม.3/3 02-12-2022 10:40:31น.
67 29555 เด็กชายปริยวิศว์ สุขเสวี ม.3/3 02-12-2022 10:40:33น.
68 29555 เด็กชายปริยวิศว์ สุขเสวี ม.3/3 02-12-2022 10:40:37น.
69 30002 เด็กหญิงจิราภา โพธิขำ ม.2/6 02-12-2022 10:42:00น.
70 29515 เด็กชายณัฐชนน ทองอยู่ ม.3/2 02-12-2022 10:42:59น.
71 29531 เด็กชายอภิวิชญ์ ผ่านคำ ม.3/2 02-12-2022 10:43:00น.
72 29720 เด็กชายนะโม บุญพัฒน์ ม.3/8 02-12-2022 10:43:01น.
73 29531 เด็กชายอภิวิชญ์ ผ่านคำ ม.3/2 02-12-2022 10:43:02น.
74 29520 เด็กชายนรินทร์ นิลกร ม.3/2 02-12-2022 10:43:06น.
75 29527 เด็กชายวีรศักดิ์ แซ่โง้ว ม.3/2 02-12-2022 10:43:27น.
76 29546 เด็กชายณัฐวินทร์ เอี่ยมสำอางค์ ม.3/3 02-12-2022 10:45:24น.
77 30409 เด็กหญิงอินทิรา เพชรศิริ ม.1/6 02-12-2022 10:47:32น.
78 30505 เด็กชายศิวัช ทองสินธุ์ ม.1/9 02-12-2022 10:47:37น.
79 28998 นางสาวกัญจน์ยาวีร์ อุบล ม.4/2 02-12-2022 11:00:45น.
80 30391 เด็กหญิงกุลภัส แซ่เอี้ยว ม.1/6 02-12-2022 11:01:16น.
81 30591 นายณภัทร พ่วงกระแสร์ ม.4/2 02-12-2022 11:04:27น.
82 29503 นางสาวเจนจิรา นาเวช ม.6/8 02-12-2022 11:26:21น.
83 28103 นางสาวขวัญชนก มณีนนท์ ม.6/8 02-12-2022 11:26:26น.
84 29496 นายนัตธิพล มงคลลาภ ม.6/6 02-12-2022 11:26:29น.
85 28313 นายณัฐชนนท์ กลจักรศรีบุญดี ม.6/6 02-12-2022 11:27:35น.
86 28310 นายชนาธิป จันทร์แก้ว ม.6/6 02-12-2022 11:27:39น.
87 30023 เด็กชายธนดล ใจแก้ว ม.2/7 02-12-2022 13:09:58น.
88 30033 เด็กชายภูสิทธิ ปราบเสร็จ ม.2/7 02-12-2022 13:10:05น.
89 30028 เด็กชายธิติพันธ์ สอนสิงห์ ม.2/7 02-12-2022 13:10:11น.
90 30034 เด็กชายยศกร เข็มทอง ม.2/7 02-12-2022 13:10:13น.
91 30015 เด็กหญิงสุภัสศร อินธิแสง ม.2/6 02-12-2022 13:10:57น.
92 29723 เด็กชายภัทรธร แก้วใจ ม.3/8 02-12-2022 13:13:14น.
93 29724 เด็กชายภีมวัจน์ แก้วใจ ม.3/8 02-12-2022 13:13:16น.
94 29987 เด็กชายกรวิชญ์ จันดอก ม.2/6 02-12-2022 13:14:25น.
95 29987 เด็กชายกรวิชญ์ จันดอก ม.2/6 02-12-2022 13:14:26น.
96 29992 เด็กชายธนฉัตร ขันทอง ม.2/6 02-12-2022 13:14:29น.
97 29517 เด็กชายณัฐดนัย สุบิน ม.3/2 02-12-2022 13:15:15น.
98 29716 เด็กชายชัยสิทธิ์ นาคคล้าย ม.3/8 02-12-2022 13:16:29น.
99 29727 เด็กชายวินทกร แสงทองล้วน ม.3/8 02-12-2022 13:16:31น.
100 29471 นายจิรศักดิ์ จันทร์เรือง ม.6/4 02-12-2022 13:17:36น.
101 28375 นางสาวปณิตา พวงจำปา ม.6/4 02-12-2022 13:17:40น.
102 28375 นางสาวปณิตา พวงจำปา ม.6/4 02-12-2022 13:17:40น.
103 28270 นางสาวอรจิรา จันทรัตน์ ม.6/4 02-12-2022 13:17:42น.
104 29104 นายรัฐภูมิ เพิ่มทรัพย์ ม.4/5 02-12-2022 13:19:21น.
105 29074 นายสุกฤษฎิ์ ลำเต็ม ม.4/6 02-12-2022 13:23:07น.
106 29206 นางสาวนริศรา นุชบาง ม.4/6 02-12-2022 13:23:10น.
107 29072 นายรฐนนท์ แก้ววิเชียร ม.4/6 02-12-2022 13:23:12น.
108 29258 นายชวนากร สีสุข ม.4/6 02-12-2022 13:23:12น.
109 29055 นายกฤษนัย แตงสุก ม.4/6 02-12-2022 13:23:15น.
110 29087 นางสาวฟ้าเอ็นดู มากล้น ม.4/6 02-12-2022 13:23:21น.
111 28991 นายเมธา​ เฉลยสุข ม.4/6 02-12-2022 13:25:44น.
112 29298 นายขรรค์ชัย เพ็ชรเพ็ง ม.4/6 02-12-2022 13:25:48น.
113 29226 นายพีรพัฒน์ ปานเจริญ ม.4/6 02-12-2022 13:25:50น.
114 29219 นายเจษฎา ศรีงาม ม.4/6 02-12-2022 13:25:58น.
115 28270 นางสาวอรจิรา จันทรัตน์ ม.6/4 02-12-2022 13:33:56น.
116 29323 นางสาวณภัทร เกิดมั่งมี ม.4/5 02-12-2022 13:36:12น.
117 29060 นายธนกฤต หัสคุณไพศาล ม.4/5 02-12-2022 13:38:33น.
118 29239 นางสาวเจนรัตน์ สุริยะ ม.4/5 02-12-2022 13:38:34น.
119 28323 นายภูวดล พันธุ์ไม้ ม.6/8 02-12-2022 13:44:18น.
120 29507 นายนวมินทร์ สีหาเสน ม.6/8 02-12-2022 13:44:20น.
121 28150 นางสาวมนัญชยา ยิ้มประเสริฐ ม.6/8 02-12-2022 13:44:25น.
122 29015 นายณภัทร กลิ่นหนู ม.4/5 02-12-2022 13:45:23น.
123 29593 เด็กชายรัตนชัย แซ่ลิ้ม ม.3/4 02-12-2022 13:53:29น.
124 30092 เด็กชายมโนปกรณ์ หน่อแก้ว ม.2/9 02-12-2022 13:54:43น.
125 30378 เด็กชายทีฆายุ ศรีสุข ม.1/6 02-12-2022 13:55:58น.
126 28293 นางสาวกรพินธุ์ เพชรศิริ ม.6/7 02-12-2022 13:56:44น.
127 30390 เด็กชายอนวัช จันทะโสภี ม.1/6 02-12-2022 13:56:51น.
128 29597 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด่านเจริญ ม.3/4 02-12-2022 13:58:30น.
129 30064 เด็กชายสุทธิชัย ภิรมย์พร้อม ม.2/8 02-12-2022 14:04:14น.
130 29865 เด็กชาย ณัฐภาส แซ่ฉั่ว ม.2/2 02-12-2022 14:04:36น.
131 30067 เด็กหญิงกนกวรรณ์ ยิ้มจั่น ม.2/8 02-12-2022 14:08:38น.
132 28457 นางสาวกฤษกร เพิ่มธัญกรรม ม.6/5 02-12-2022 14:08:40น.
133 30619 เด็กชายธนากร มะลิทอง ม.2/8 02-12-2022 14:11:28น.
134 30050 เด็กชายกิตติคุณ บวกโพธิ์ ม.2/8 02-12-2022 14:11:35น.
135 30057 เด็กชายธรนิน พุ่มวิลัย ม.2/8 02-12-2022 14:11:38น.
136 30062 เด็กชายเมธี เกตุฐิน ม.2/8 02-12-2022 14:11:50น.
137 29716 เด็กชายชัยสิทธิ์ นาคคล้าย ม.3/8 02-12-2022 14:17:10น.
138 30510 เด็กหญิงธาราพร อ่อนชื่น ม.1/9 02-12-2022 14:27:25น.
139 30079 เด็กชายกรนรภัทร เข้มศิริ ม.2/9 02-12-2022 14:43:07น.
140 30090 เด็กชายบุริมนาถ รุ่งเรือง ม.2/9 02-12-2022 14:43:10น.
141 30089 เด็กชายนคินทร์ นาคเกิด ม.2/9 02-12-2022 14:43:11น.
142 29994 เด็กชายนริศร์ นาคเกิด ม.2/6 02-12-2022 14:43:15น.
143 30233 เด็กชายอานนท์ มีดา ม.1/2 06-12-2022 10:31:39น.
144 30497 เด็กชายปิยะ กล้ามาก ม.1/9 06-12-2022 10:32:01น.
145 30498 เด็กชายพงศกร จิตต์มหิมา ม.1/9 06-12-2022 10:32:12น.
146 30495 เด็กชายนราวิชญ์ พิมพ์ทอง ม.1/9 06-12-2022 10:33:32น.
147 30492 เด็กชายชลัญธร สาลีนาค ม.1/9 06-12-2022 10:33:34น.
148 30499 เด็กชายพชรพล แตงอ่อน ม.1/9 06-12-2022 10:33:38น.
149 29720 เด็กชายนะโม บุญพัฒน์ ม.3/8 06-12-2022 10:36:20น.
150 30347 เด็กชายมกรธวัช เถาถวิล ม.1/5 06-12-2022 10:39:15น.
151 29616 เด็กชายธนกร เกิดกล้า ม.3/5 06-12-2022 10:39:20น.
152 30002 เด็กหญิงจิราภา โพธิขำ ม.2/6 06-12-2022 10:39:40น.
153 30388 เด็กชายวรเทพ ประเสริฐไทย ม.1/6 06-12-2022 10:40:03น.
154 30383 เด็กชายปุณณวิช พรมเมือง ม.1/6 06-12-2022 10:40:32น.
155 30378 เด็กชายทีฆายุ ศรีสุข ม.1/6 06-12-2022 10:41:25น.
156 30390 เด็กชายอนวัช จันทะโสภี ม.1/6 06-12-2022 10:41:27น.
157 30211 เด็กชายการ์วิรัก ทองแดง ม.1/2 06-12-2022 10:43:26น.
158 30210 เด็กชายกฤษณะ เสาร์ระวะ ม.1/2 06-12-2022 10:50:44น.
159 30214 เด็กชายไกรวิชญ์ ชัยนนท์ ม.1/2 06-12-2022 10:50:46น.
160 28313 นายณัฐชนนท์ กลจักรศรีบุญดี ม.6/6 06-12-2022 11:30:56น.
161 28310 นายชนาธิป จันทร์แก้ว ม.6/6 06-12-2022 11:30:58น.
162 29651 เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์เจริญทวี ม.3/6 06-12-2022 13:16:52น.
163 29655 เด็กชายนวภูมิ กล่ำชุ่ม ม.3/6 06-12-2022 13:18:16น.
164 29723 เด็กชายภัทรธร แก้วใจ ม.3/8 06-12-2022 13:30:19น.
165 29727 เด็กชายวินทกร แสงทองล้วน ม.3/8 06-12-2022 13:30:23น.
166 29724 เด็กชายภีมวัจน์ แก้วใจ ม.3/8 06-12-2022 13:30:27น.
167 29625 เด็กชายภูนุสรณ์ บุญพันธ์ ม.3/5 06-12-2022 13:37:16น.
168 29629 เด็กชายแสนฟ้า วิจิตร ม.3/5 06-12-2022 13:37:18น.
169 29718 เด็กชายนรเศร็ฐ เถาว์เกลือ ม.3/8 06-12-2022 13:41:17น.
170 30033 เด็กชายภูสิทธิ ปราบเสร็จ ม.2/7 06-12-2022 13:41:42น.
171 30023 เด็กชายธนดล ใจแก้ว ม.2/7 06-12-2022 13:41:47น.
172 30034 เด็กชายยศกร เข็มทอง ม.2/7 06-12-2022 13:41:49น.
173 30034 เด็กชายยศกร เข็มทอง ม.2/7 06-12-2022 13:41:50น.
174 30002 เด็กหญิงจิราภา โพธิขำ ม.2/6 06-12-2022 13:42:49น.
175 29661 เด็กชายวิศรุต พีรพันธ์วาโย ม.3/6 06-12-2022 13:46:10น.
176 30028 เด็กชายธิติพันธ์ สอนสิงห์ ม.2/7 06-12-2022 13:47:50น.
177 29992 เด็กชายธนฉัตร ขันทอง ม.2/6 06-12-2022 13:52:42น.
178 29925 เด็กชายธวัลรัตน์ ทองเมืองหลวง ม.2/4 06-12-2022 13:55:15น.
179 30092 เด็กชายมโนปกรณ์ หน่อแก้ว ม.2/9 06-12-2022 14:00:08น.
180 30062 เด็กชายเมธี เกตุฐิน ม.2/8 06-12-2022 14:00:16น.
181 30050 เด็กชายกิตติคุณ บวกโพธิ์ ม.2/8 06-12-2022 14:00:19น.
182 30057 เด็กชายธรนิน พุ่มวิลัย ม.2/8 06-12-2022 14:00:22น.
183 28375 นางสาวปณิตา พวงจำปา ม.6/4 06-12-2022 14:00:57น.
184 28270 นางสาวอรจิรา จันทรัตน์ ม.6/4 06-12-2022 14:00:58น.
185 29471 นายจิรศักดิ์ จันทร์เรือง ม.6/4 06-12-2022 14:01:00น.
186 30079 เด็กชายกรนรภัทร เข้มศิริ ม.2/9 06-12-2022 14:12:20น.
187 30089 เด็กชายนคินทร์ นาคเกิด ม.2/9 06-12-2022 14:12:22น.
188 30090 เด็กชายบุริมนาถ รุ่งเรือง ม.2/9 06-12-2022 14:12:23น.
189 29994 เด็กชายนริศร์ นาคเกิด ม.2/6 06-12-2022 14:12:26น.
190 30096 เด็กชายสิรวิชญ์ เจิ่งฤทธิ์ ม.2/9 06-12-2022 14:12:37น.
191 30015 เด็กหญิงสุภัสศร อินธิแสง ม.2/6 06-12-2022 14:13:59น.
192 30619 เด็กชายธนากร มะลิทอง ม.2/8 06-12-2022 14:16:13น.