ข้อมูลการเข้าใช้งานรายวัน

เลือกวันที่ต้องการค้นหา

รายงานสถิติประจำวันที่ 01-10-2023

จำนวนนักเรียน 0 คน

แยกตามระดับชั้น

รายชื่อนักเรียนที่เข้าใช้งานในวันที่ 01-10-2023

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เวลาที่เข้า