ข้อมูลการเข้าใช้งานรายวัน

เลือกวันที่ต้องการค้นหา

รายงานสถิติประจำวันที่ 15-08-2022

จำนวนนักเรียน 167 คน

แยกตามระดับชั้น

รายชื่อนักเรียนที่เข้าใช้งานในวันที่ 15-08-2022

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เวลาที่เข้า
1 29985 เด็กหญิงอรอุษา แสงภู่วงษ์ ม.2/5 08:45:42น.
2 29975 เด็กหญิงชนินาถ แปลกหิง ม.2/5 08:45:43น.
3 29983 เด็กหญิงวันใหม่ สว่างเนตร ม.2/5 08:45:47น.
4 29972 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ ม.2/5 08:45:49น.
5 30617 เด็กหญิงทักษอร จำปามูล ม.2/5 08:45:51น.
6 29981 เด็กหญิงลัลลลิล เกิดทองเล็ก ม.2/5 08:45:53น.
7 29978 เด็กหญิงบัณฑิตา ทองมี ม.2/5 08:46:02น.
8 29982 เด็กหญิงวราภรณ์ สังข์ศรีจันทร์ ม.2/5 08:46:03น.
9 29978 เด็กหญิงบัณฑิตา ทองมี ม.2/5 08:46:05น.
10 29973 เด็กหญิงกุมภา โพธิ์ทอง ม.2/5 08:46:07น.
11 29977 เด็กหญิงน้ำทิพย์ เพ็ชรไทย ม.2/5 08:46:09น.
12 29971 เด็กชายอนุกรณ์ สวนดอกไม้ ม.2/5 08:46:12น.
13 30621 เด็กชายวราวุฒิ เสือสกุล ม.2/5 08:46:19น.
14 29956 เด็กชายกิตติภูมิ จุ้ยคง ม.2/5 08:46:20น.
15 29965 เด็กชายเมธิชัย บุญล้อม ม.2/5 08:46:23น.
16 30621 เด็กชายวราวุฒิ เสือสกุล ม.2/5 08:46:26น.
17 29957 เด็กชายณภัทร ภู่เอี่ยม ม.2/5 08:46:27น.
18 29968 เด็กชายวีรภัทร แก้วผลึก ม.2/5 08:46:30น.
19 29969 เด็กชายศุภวัฒน์ คำตื้อ ม.2/5 08:46:34น.
20 29963 เด็กชายนพรุจ จาดเกิด ม.2/5 08:46:34น.
21 29961 เด็กชายแทนชัย เหมะจันทร์ ม.2/5 08:46:36น.
22 29958 เด็กชายณัฐชนน ฝ่ายสมบัติ ม.2/5 08:46:38น.
23 29964 เด็กชายพลธร นวลักษณ์ ม.2/5 08:46:40น.
24 29966 เด็กชายวรวุฒิ เอมดิษฐ์ ม.2/5 08:46:42น.
25 29970 เด็กชายอนันตชัย เวชประโคน ม.2/5 08:46:44น.
26 29962 เด็กชายธนธรณ์ เจิมรัมย์ ม.2/5 08:46:46น.
27 29954 เด็กชายกฤติพันธ์ น้อยสนิท ม.2/5 08:46:48น.
28 29967 เด็กชายวิทวัส รอดทิม ม.2/5 08:46:58น.
29 30374 เด็กชายณัฐพล เต่งทอง ม.1/6 10:49:09น.
30 30388 เด็กชายวรเทพ ประเสริฐไทย ม.1/6 10:49:11น.
31 30379 เด็กชายธีรนัย ไชยนา ม.1/6 10:49:14น.
32 30388 เด็กชายวรเทพ ประเสริฐไทย ม.1/6 10:49:18น.
33 30213 เด็กชายกิติพันธ์ ภู่น้อย ม.1/2 10:53:01น.
34 30233 เด็กชายอานนท์ มีดา ม.1/2 10:53:22น.
35 29780 เด็กหญิงสโรชา อินทร์ขลิบ ม.3/9 10:54:01น.
36 29555 เด็กชายปริยวิศว์ สุขเสวี ม.3/3 11:05:11น.
37 29555 เด็กชายปริยวิศว์ สุขเสวี ม.3/3 11:05:14น.
38 29555 เด็กชายปริยวิศว์ สุขเสวี ม.3/3 11:05:15น.
39 29753 เด็กชายเตชิน อินทรีย์วงศ์ ม.3/9 11:05:17น.
40 29762 เด็กชายวิชพันธ์ นรินทร์รัตน์ ม.3/9 11:05:20น.
41 29577 เด็กหญิงอภิญญา อินทรโอสถ ม.3/3 11:05:47น.
42 29875 เด็กหญิงตาณวี จันทร์บุญแก้ว ม.2/2 11:06:07น.
43 30417 เด็กชายธัชชัย เพ็งเอม ม.1/7 11:06:16น.
44 30421 เด็กชายภาณุพงษ์ สุรีรัมย์ ม.1/7 11:06:20น.
45 29864 เด็กชายปภพ เกิดอยู่ ม.2/2 11:06:53น.
46 29860 เด็กชายณัฐกิตติ์ วิริยานนท์ ม.2/2 11:07:45น.
47 30432 เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยพัฒน์ ม.1/7 11:08:44น.
48 30601 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ยะติโชติ ม.1/7 11:08:46น.
49 30441 เด็กหญิงลภัสสินี ป.สุวรรณ ม.1/7 11:09:00น.
50 29546 เด็กชายณัฐวินทร์ เอี่ยมสำอางค์ ม.3/3 11:09:49น.
51 29559 เด็กชายวีระพงษ์ ชิดปทุม ม.3/3 11:10:22น.
52 30415 เด็กชายธนภัทร แสนรักษ์ ม.1/7 11:12:04น.
53 30411 เด็กชายจตุรภัทร แตงโสภา ม.1/7 11:12:06น.
54 29527 เด็กชายวีรศักดิ์ แซ่โง้ว ม.3/2 11:12:09น.
55 30594 เด็กหญิงฮเดี๊ยป คปะ ม.1/6 11:12:11น.
56 30594 เด็กหญิงฮเดี๊ยป คปะ ม.1/6 11:12:12น.
57 30593 เด็กหญิงฮอน ม.1/5 11:12:13น.
58 30392 เด็กหญิงกุศลิน แซ่โซ้ง ม.1/6 11:12:16น.
59 30369 เด็กหญิงสิรภัทร สีดี ม.1/5 11:12:19น.
60 30593 เด็กหญิงฮอน ม.1/5 11:12:21น.
61 30593 เด็กหญิงฮอน ม.1/5 11:12:22น.
62 30414 เด็กชายตันติกร เครือมี ม.1/7 11:12:31น.
63 30420 เด็กชายเพ็ญเพชร เพ็ญจันทร์ ม.1/7 11:12:34น.
64 30420 เด็กชายเพ็ญเพชร เพ็ญจันทร์ ม.1/7 11:12:41น.
65 30426 เด็กชายวิศวะ พลตรี ม.1/7 11:12:55น.
66 30419 เด็กชายปวินทกานต์ ไชยสมเดช ม.1/7 11:13:14น.
67 30444 เด็กหญิงสรินธร ลุนนากัน ม.1/7 11:13:16น.
68 30497 เด็กชายปิยะ กล้ามาก ม.1/9 11:13:34น.
69 30492 เด็กชายชลัญธร สาลีนาค ม.1/9 11:13:39น.
70 30608 เด็กชายธนภัทร สุนทรศารทูล ม.3/7 11:13:47น.
71 29520 เด็กชายนรินทร์ นิลกร ม.3/2 11:14:08น.
72 30495 เด็กชายนราวิชญ์ พิมพ์ทอง ม.1/9 11:14:25น.
73 30496 เด็กชายปัณฑ์ชนิต มีบำรุง ม.1/9 11:14:30น.
74 30501 เด็กชายภัทรนันท์ อ่อนยิ้ม ม.1/9 11:14:32น.
75 29515 เด็กชายณัฐชนน ทองอยู่ ม.3/2 11:15:18น.
76 30498 เด็กชายพงศกร จิตต์มหิมา ม.1/9 11:15:21น.
77 30505 เด็กชายศิวัช ทองสินธุ์ ม.1/9 11:16:14น.
78 29272 นายภาคภูมิ ศุภลักษณ์ ม.4/7 11:51:23น.
79 28150 นางสาวมนัญชยา ยิ้มประเสริฐ ม.6/8 11:55:33น.
80 29507 นายนวมินทร์ สีหาเสน ม.6/8 11:56:29น.
81 28424 นายทรงชญานนท์ กวีวณิชย์กุล ม.6/6 11:57:43น.
82 28148 นางสาวพัชรินทร์ อ่อนสีดา ม.6/8 11:58:48น.
83 28145 นางสาวน้องใหม่ ธูปหอม ม.6/8 11:58:51น.
84 28983 นายธนดล ทรัพย์ภักดี ม.4/7 11:59:46น.
85 28313 นายณัฐชนนท์ กลจักรศรีบุญดี ม.6/6 12:14:09น.
86 28313 นายณัฐชนนท์ กลจักรศรีบุญดี ม.6/6 12:14:10น.
87 28310 นายชนาธิป จันทร์แก้ว ม.6/6 12:14:13น.
88 28103 นางสาวขวัญชนก มณีนนท์ ม.6/8 12:14:16น.
89 29497 นายอภิชาติ น้อยสังข์ ม.6/6 12:14:20น.
90 29499 นายธนาดล จันทะสิงห์ ม.6/6 12:14:33น.
91 28980 นายดิน ต้นสิน ม.4/7 12:15:36น.
92 29503 นางสาวเจนจิรา นาเวช ม.6/8 12:17:17น.
93 29160 นางสาวเจนจิรา ชื่นศรีนวล ม.4/6 12:19:03น.
94 28419 นายกิตติกวิน น้ำจันทร์ ม.6/5 12:21:50น.
95 29325 นางสาวทิชามา จิรัจจินดา ม.4/6 12:24:44น.
96 29325 นางสาวทิชามา จิรัจจินดา ม.4/6 12:24:52น.
97 29325 นางสาวทิชามา จิรัจจินดา ม.4/6 12:25:00น.
98 29104 นายรัฐภูมิ เพิ่มทรัพย์ ม.4/5 12:29:11น.
99 30404 เด็กหญิงแพรพลอย พิลึก ม.1/6 12:37:46น.
100 30369 เด็กหญิงสิรภัทร สีดี ม.1/5 12:40:56น.
101 30369 เด็กหญิงสิรภัทร สีดี ม.1/5 12:41:02น.
102 30427 เด็กชายศุภกร กิจสมัย ม.1/7 12:43:03น.
103 29712 เด็กหญิงลลิตา ลาบใหญ่ ม.3/7 12:43:47น.
104 30413 เด็กชายณัฐกฤษฏิ์ สุขสมกิจ ม.1/7 12:43:51น.
105 30413 เด็กชายณัฐกฤษฏิ์ สุขสมกิจ ม.1/7 12:43:52น.
106 29709 เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วกองนอก ม.3/7 12:43:54น.
107 29703 เด็กหญิงณัฐกมล สวนอ่วม ม.3/7 12:43:56น.
108 29703 เด็กหญิงณัฐกมล สวนอ่วม ม.3/7 12:43:57น.
109 29699 เด็กหญิงกมลพร จุฑานนท์ ม.3/7 12:44:00น.
110 29702 เด็กหญิงณัชชา จิตตะนันทน์ ม.3/7 12:44:03น.
111 30048 เด็กหญิงอารียา ทาสะอาด ม.2/7 12:45:25น.
112 30046 เด็กหญิงศิรินทิพย์ พรราช ม.2/7 12:45:29น.
113 29387 นายธนกฤต หาญชัยนะ ม.4/6 12:47:09น.
114 29923 เด็กชายกิตติภพ จุ้ยคง ม.2/4 12:48:15น.
115 29923 เด็กชายกิตติภพ จุ้ยคง ม.2/4 12:48:18น.
116 29923 เด็กชายกิตติภพ จุ้ยคง ม.2/4 12:48:19น.
117 30010 เด็กหญิงเพชรลดา ต้นวงค์ ม.2/6 12:48:21น.
118 30039 เด็กหญิงจิรภัทร์ ชูเพชร​ ม.2/7 12:55:11น.
119 30039 เด็กหญิงจิรภัทร์ ชูเพชร​ ม.2/7 12:55:13น.
120 30049 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว อรรถาเวช ม.2/7 12:55:15น.
121 29160 นางสาวเจนจิรา ชื่นศรีนวล ม.4/6 13:23:00น.
122 29099 นายณัฐ​พร​ ศรี​จรัส​ ม.4/5 13:23:07น.
123 29095 นายกิตติภพ ธรรมใจ ม.4/5 13:24:45น.
124 29060 นายธนกฤต หัสคุณไพศาล ม.4/5 13:25:05น.
125 28337 นางสาวธัญชพร จันทร์แต่งผล ม.6/6 13:33:07น.
126 30577 นางสาวปรินดา ดวงบุญ ม.4/6 13:35:43น.
127 28293 นางสาวกรพินธุ์ เพชรศิริ ม.6/7 13:35:47น.
128 28994 นายอติยะ ศรีแก้วสม ม.4/4 13:36:01น.
129 29101 นายนพวัตติ์ ตั้งสุขสบายดี ม.4/6 13:36:42น.
130 29176 นางสาวอมริตา หงษ์ทอง ม.4/6 13:37:08น.
131 29057 นายกันต์ เลาหตีรานนท์ ม.4/6 13:39:50น.
132 29057 นายกันต์ เลาหตีรานนท์ ม.4/6 13:39:55น.
133 29244 นางสาวญนันทนิยา พวงสาโรจน์ ม.4/5 13:40:00น.
134 29202 นางสาวณัฐณิชา คงดิษ ม.4/6 13:40:02น.
135 29112 นางสาวกัญญ์ชิสา ฟองสุวรรณ ม.4/6 13:40:05น.
136 29236 นางสาวกันติชา ชัชวัสวิมล ม.4/6 13:40:08น.
137 29226 นายพีรพัฒน์ ปานเจริญ ม.4/6 13:40:10น.
138 28991 นายเมธา​ เฉลยสุข ม.4/6 13:40:13น.
139 29298 นายขรรค์ชัย เพ็ชรเพ็ง ม.4/6 13:40:14น.
140 28157 นายชยานนท์ งามประดิษฐ์ ม.6/6 13:40:55น.
141 28252 นายสรวิศ รัตนประภาเดช ม.6/6 13:42:01น.
142 29236 นางสาวกันติชา ชัชวัสวิมล ม.4/6 13:43:05น.
143 29164 นางสาวทัศน์ณี ทองศิริ ม.4/6 13:44:21น.
144 29662 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แฉ่งทอง ม.3/6 14:21:48น.
145 29655 เด็กชายนวภูมิ กล่ำชุ่ม ม.3/6 14:21:50น.
146 28400 นายสิทธิศักดิ์ ภูมิศักดิ์ ม.6/5 14:23:46น.
147 28337 นางสาวธัญชพร จันทร์แต่งผล ม.6/6 14:26:32น.
148 29202 นางสาวณัฐณิชา คงดิษ ม.4/6 14:28:44น.
149 29900 เด็กชายภาณุวิชญ์ โรจนวุฒิพันธ์ ม.2/3 14:31:34น.
150 29900 เด็กชายภาณุวิชญ์ โรจนวุฒิพันธ์ ม.2/3 14:31:41น.
151 29902 เด็กชายวรภพ พิมล ม.2/3 14:31:45น.
152 30505 เด็กชายศิวัช ทองสินธุ์ ม.1/9 14:34:26น.
153 29387 นายธนกฤต หาญชัยนะ ม.4/6 15:03:58น.
154 29387 นายธนกฤต หาญชัยนะ ม.4/6 15:04:01น.
155 29387 นายธนกฤต หาญชัยนะ ม.4/6 15:04:04น.
156 29387 นายธนกฤต หาญชัยนะ ม.4/6 15:04:05น.
157 28563 นางสาวณัฐพร ผดุงวิทย์ ม.5/8 15:04:43น.
158 29459 นางสาวชุติพร อินทรประเสริฐ ม.5/8 15:04:46น.
159 30090 เด็กชายบุริมนาถ รุ่งเรือง ม.2/9 15:16:09น.
160 30092 เด็กชายมโนปกรณ์ หน่อแก้ว ม.2/9 15:16:11น.
161 30079 เด็กชายกรนภัทร เข้มศิริ ม.2/9 15:16:13น.
162 29994 เด็กชายนริศร์ นาคเกิด ม.2/6 15:16:14น.
163 30086 เด็กชายธนัช เทศทิม ม.2/9 15:16:16น.
164 30095 เด็กชายสมรัก บัวเทศ ม.2/9 15:16:20น.
165 30110 เด็กหญิงอภิชญา ลายแสง ม.2/9 15:16:23น.
166 30089 เด็กชายนคินทร์ นาคเกิด ม.2/9 15:16:26น.
167 30108 เด็กหญิงวิมลสิริ เจริญยิ่ง ม.2/9 15:16:58น.